فارسی نهم درس دوم

حجم فایل : 442.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
بنام خدا فارسی نهم
درس : دوم لغات و اصطلاحات :
بسزا : شایسته
صُنع : آفرینش ، احسان ، ساختن و نیکویی کردن
نباتات : گیاهان
بر : خشکی
بحر : دریا
میغ : ابر
قوس قُزَح : رنگین کمان عجایب : شگفتی ها
آیات : نشانه ها
بساط : فرش ، سفره ، هر چیز گستردنی
فراخ : پَهن
جوانب : کناره ها
دیبا : پارچه ی ابریشمی رنگین
قندیل : مشعلی که از سقف آویزان کنند ، چراغ آویز ، چراغ دان مَلِک : پادشاه
مدهوش : سرگشته و سرگردان
سریر : تخت
مُلک : سرزمین ، فرمانروایی
متحیّر : شگفت زده ، حیرت زده
پیله : ماده ای که کرم ابریشم دور خود ایجاد می کند
تنیدن : بافتن
فروتنی : تواضع ، افتادگی منزوی : گوشه گیر ، تنها
محبَس : زندان
رَستن : آزاد شدن ، رها شدن
منحنی : خمیده ، کج
جَستن : رها شدن ، خلاص شدن
حبس : بازداشت
وا رهیدن : خلاص شدن ، رها شدن نکته زبانی :
وابسته های زبانی :
وابسته های پیشین :
اشاره : این دانش آموز
* شمارش : چهار دانش آموز
* پرسش : کدام دانش آموز
* تعجب : چه دانش آموزی وابسته های پسین :
صفت : کتاب سودمند
* مضاف الیه : کتاب من خود آزمایی ها و نکات تکمیلی :
مفهوم این جمله اشاره به رستاخیز و قیامت دارد :
 در فصل بهار بنگر و تفکر کن که زمین چگونه زنده شود
 هر یکی را آنچه به کار باید داد
 مفهوم : خداوند به هر موجودی آنچه را که برای زندگی و رشد و تکامل نیاز دارد داده است  تاریخ ادبیات :
*امام محمد غزالی
ابو حامد محمد بن محمد غزالی ، دانشمند معروف عهد سلجوقی ( قرن پنجم ) پدرش مردی بافنده بود و برخی لقب غزالی را به دلیل پیشه ی او می دانند وی در طابران توس درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد . آثار : کیمیای سعادت ، نصیحت الملوک ، احیای علوم دین
*نیما یوشیج ( علی اسفندیاری )
شاعر معاصر که به او لقب « پدر شعر نو » داده اند . در روستای یوش در استان مازندران متولد شد .
آثار : افسانه ، ای شب ، قصه ی رنگ پریده پایان...